; rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy – co to jest?

Rachunek powierniczy jest bankowym zabezpieczeniem środków finansowych w transakcjach między kupującym, a sprzedającym. Z tego artykułu dowiesz się między innymi o tym, jakie są rodzaje rachunku powierniczego, jaki jest stosunek dewelopera i nabywcy do tego rodzaju rachunku, a także czym różni się rachunek powierniczy otwarty od zamkniętego.

Rachunek powierniczy – deweloper a nabywca

Rachunek powierniczy najczęściej wykorzystywany jest przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego. Potencjalny nabywca lokalu wpłaca odpowiednią kwotę pieniężną właśnie na rachunek powierniczy. Deweloper otrzymuje pieniądze dopiero wówczas, gdy spełni warunki zapisane w umowie.

Jak przebiega wpłata na rachunek powierniczy?

Kupujący za pośrednictwem rachunku powierniczego dokonuje rozliczeń z deweloperem. Nie przekazuje mu środków pieniężnych bezpośrednio. Bank otwiera rachunek powierniczy dla dewelopera nazywanego w tym wypadku powiernikiem. Pieniądze znajdujące się na rachunku powierniczym nie są własnością dewelopera. On musi wydać je zgodnie z podpisaną umową na określone cele.

Rodzaje rachunku powierniczego

Zgodnie z artykułem 4. ustawy deweloperskiej każdy z deweloperów zobowiązany jest zapewnić nabywcy danego przedsięwzięcia deweloperskiego co najmniej jeden z niżej wymienionych środków ochrony pieniędzy.

 • Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
 • Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
 • Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją ubezpieczeniową.
 • Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją bankową.

Rachunek powierniczy otwarty

Otwarty rachunek powierniczy należy do dewelopera. Służy mu przede wszystkim do gromadzenia środków pieniężnych, które nabywca nieruchomości regularnie wpłaca na cele określone w umowie deweloperskiej. Wypłata odłożonych na rachunku środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego – najczęściej po ukończeniu kolejnych etapów inwestycji.

Rachunek powierniczy zamknięty

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy różni się od otwartego tym, że:

 • podczas trwania przedsięwzięcia deweloperskiego środki pozostają na rachunku,
 • przedsięwzięcie finansowane jest ze środków własnych dewelopera lub za pomocą odrębnego kredytu.

Wypłata ulokowanych na rachunku powierniczym środków następuje jednorazowo. Kiedy taka wypłata może nastąpić?

 • Po wybudowaniu przez dewelopera inwestycji.
 • Po przeniesieniu na nabywcę prawa, do którego deweloper był zobowiązany zgodnie z umową deweloperską.
 • Po przedstawieniu bankowi końcowego aktu notarialnego.

Rachunek powierniczy a prawo bankowe

Kolejnym zabezpieczeniem mieszkaniowych interesów osoby kupującej są regulacje zawarte w artykule 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku dotyczącej prawa bankowego. Jakie istotne informacje znajdują się w tych przepisach?

 • W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego znajdujące się na tym rachunku środki nie podlegają zajęciu.
 • W razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłości.

Rachunek powierniczy – czy można zerwać umowę deweloperską?

Osoba powierzająca swoje pieniądze na rachunek powierniczy może domagać się zwrotu całej kwoty w kilku ściśle określonych przypadkach. W jakich sytuacjach bank zwróci wypłacone z rachunku powierniczego pieniądze?

 • W przypadku, gdy inwestor nie wywiązuje się ze swoich obowiązków zapisanych w umowie.
 • W momencie, gdy zawarta umowa deweloperska była niezgodna z przepisami znajdującymi się w ustawie deweloperskiej.
 • Gdy powierzający zdecyduje się odstąpić od umowy.

Umowa deweloperska może być również rozwiązana za porozumieniem stron. W takim przypadku zarówno inwestor, jak i kupujący nieruchomość otrzymują określoną część środków. Kwota ta musi być zgodna z oświadczeniem woli, które obie strony mają obowiązek złożyć w banku.